לציבור החרדי דתי

משרדנו מציע, לחפצים בכך, ייצוג משפטי אשר יהא תואם את ההלכה היהודית, על מנת למנוע חלילה מכשול, ולאור הברייתא במס' גיטין, פ"ח, ע"א וכפי שנפסק להלכה בשו"ע חו"מ כו,א, ובספרות האחרונים וראה שו"ת יחוה דעת להרב עובדיה יוסף זצ"ל, ח"ד, סי' סה.