נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

אחת המחלוקות הקיימות בעניין ארנונה – היא איך לסווג נכס ריק, כאשר אין בו כל שימוש.

הפסיקה הכירה בכך כי גם נכס ריק חייב בארנונה – להוציא את תקופת הפטור עבור נכס ריק, המוכרת בתקנות ההסדרים ועומדת על חצי שנה.

השאלה העקרונית היא כיצד יש לחייב נכס ריק, ככל שתקופת הפטור חלפה וכאשר הנכס ממשיך לעמוד ריק.

לעניין זה מגוון פסיקות מהשנים האחרונות, אשר קבעו כי יש להקל עם הנישום במקרה של נכס ריק, ולאפשר לו לשלם על פי הסיווג הנמוך ביותר האפשרי.

גם בהיבט הזה קמה מחלוקת ועלו שאלות כיצד ייבחן הסיווג הזול ביותר -האם למול התב"ע או ביחס להיתר הבניה  ועניין זה עודנו ממתין להכרעת בית המשפט העליון.

בין לבין ניתנה פסיקתו של בית המשפט המחוזי בעניין ליאו בל ואנו מתכבדים להפנות לכתבה של משרדנו אשר פורסמה באתר כלכליסט בעניין זה – לכתבה לחצו כאן.