ייצוגית בארנונה – דין חדר עגלות כדין מחסן?

ייצוגית בארנונה – דין חדר עגלות כדין מחסן?

צו הארנונה של עיריית מודיעין כולל הוראות לפיהן תעריף הארנונה לשטח מחסן הוא נמוך בכ- 50% מהתעריף הקבוע למגורים.

לאור זאת הוגשה תובענה ייצוגית, במסגרתה נטען כי שטחים שונים בין היתר, חדרי עגלות, נכנסים להגדרת מחסן בצו הארנונה ולפיכך על העירייה לחייבם בתעריף מופחת.

בית המשפט בעניין תצ (מרכז) 41622-08-14 אורית יפת נ' עיריית מודיעין (פורסם בנבו) קבע כדלקמן:

אור כל האמור עד כאן אני קובעת כי קיימת אפשרות סבירה כי התובענה בשאלת היותו של חדר עגלות מחסן, תוכרע לטובת הקבוצה. כזכור בבקשת האישור טענה המשיבה כי חדר עגלות אינו מחסן, ואולם בסיכומיה הסכימה שחדר עגלות ששימש בפועל ככזה, מהווה "מחסן", בהתאם לצו הארנונה וכי אין מניעה לסווגו בסיווג "מחסן" ולהחיל עליו את התעריף הנמוך. לפנינו אם כן הודאת בעל דין. אשר לחדר אשפה, חדר תקשורת, חדר גנרטור, חדר משאבות וחדר מכונות, לאור כללי הפרשנות שהובאו לעיל, ועל פי הפרשנות התכליתית של לשון הצו, כמפורט לעיל, אני קובעת כי אין אפשרות סבירה, כי השאלה בדבר היותם של חלקי המבנים האמורים – מחסן, תוכרע לטובת הקבוצה. אף שנראה שבהודאתה חזרה בה המשיבה מהמבחן הנטען ל"מחסן" שלא די שישמש לאחסון אלא עליו לשמש לאחסון חפצים שלא לשימוש מידי ושוטף, אעיר עוד זאת. אינני מקבלת את טענתה זו של המשיבה. המשיבה מוסיפה לצו הארנונה מה שאין בו. המונח "מחסן" סובל מבחינה פרשנית אחסון לטווח קצר כמו גם אחסון לטווח ארוך. ההבחנה בין השניים אינה עולה מהפרשנות הלשונית של המונח "מחסן", מתכלית הצווים או מההגדרות שבצווים. בנוסף, דווקא לגבי חדר עגלות סביר שהשימוש בהם ככאלה הוא חלקו לשימוש שוטף (כמו לאחסון אופניים, עד לרכיבה הבאה או יציאה עם תינוק מידי יום) וחלקו לשימוש של אחסון (כמו אופניים קטנים של ילד שבגר, או עגלה של פעוט שבגר)."

הבקשה לאישור ייצוגית אושרה בכל הנוגע לחדרי העגלות. נותר להמתין ולראות כיצד תתנהל עיריית מודיעין בשלב זה וכיצד תוכרע הייצוגית לגופם של דברים.